previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.jagiellonczyk.org.pl/ oraz bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/Przetargi/PZOSiPO/


Wysokie Mazowieckie: Remont pomieszczeń bloku żywienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych przy ul. 1000 Lecia 15 w Wysokiem Mazowieckiem
Numer ogłoszenia: 122961 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych , ul. 1000-lecia 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, tel. 0-86 275 22 35, faks 0-86 275 22 35.

  • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.jagiellonczyk.org.pl/, http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/Przetargi/PZOSiPO/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont pomieszczeń bloku żywienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych przy ul. 1000 Lecia 15 w Wysokiem Mazowieckiem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Zadanie dotyczy remontu pomieszczeń bloku żywienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych przy ul. 1000 Lecia 15 w Wysokiem Mazowieckiem. 2.Remontowane pomieszczenia bloku żywienia : stołówka, kuchnia, zmywalnia, wydawalnia, obieralnia, magazyn, korytarz, przechowalnia warzyw, wc i socjalne. 3.Zakres robót obejmuje przeprowadzenie prac z zakresu budowlanego, elektrycznego i sanitarnego. 4.Szczegółowy zakres prac został określony w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót. Dokumentacja techniczna wykonana jest dla pełnego zakresu prac remontowych w budynku. 5.Zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót dokonał wizji lokalnej obiektu celem zapoznania się z parametrami, standardami oraz kolorystyką odnowionej części obiektu wg. których należy wykonać dalsze prace stanowiące przedmiot zamówienia. 6.Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych na podstawie Protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 7.Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 8.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. 9.W dokumentacji projektowej zostały wykazane przykładowe urządzenia i materiały. W ofercie można przyjąć inne równoważne urządzenia i materiały spełniające parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej. W ofercie (kosztorysie) należy jednoznacznie określić przyjęte do kalkulacji kosztów produkty (np. markę, typ, producenta). Brak jednoznacznego wskazania przyjętego do wyceny produktu, skutkuje uznaniem, że wykonawca zastosuje urządzenia i materiały przyjęte w dokumentacji projektowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 21.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 2.500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - co najmniej: 2 zamówienia na wykonanie robót podobnych do przedmiotu zamówienia o wartości minimum 100 000 zł każda (dokumenty potwierdzające należyte wykonanie: referencje, protokół odbioru, potwierdzenie dokonania płatności lub inne mogące to poświadczyć).
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - co najmniej 1 osoba sprawująca funkcję kierownika budowy (uprawnienia konstrukcyjno - budowlane).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ, 2). kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie przedmiaru robót . 3). pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy. 4). dowód wniesienia wadium w kwocie 2.500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 5). Zaparafowany projekt umowy - zał. Nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje zmianę istotnych postanowień umowy w następującym zakresie: termin realizacji może ulec przedłużeniu w następujących sytuacjach: w przypadku braków i wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, zawieszenia robót przez zamawiającego, wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca,w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, inne zmiany: jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu wykonawcy i zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii - możliwa jest zmiana w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonane roboty.Zakres rzeczowy zamówienia określony umowa może zostać ograniczony przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia i ustalenie jego nowej wartości.możliwe są zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. zmiana unormowań prawnych, zmiany organizacyjne stron- za wspólną zgodą Stron.możliwa jest zmiana warunków płatności - w przypadku konieczności dostosowania warunków płatności do wymagań określonych przez instytucję współfinansującą zadanie Warunki dokonywania zmian: inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.jagiellonczyk.org.pl/ oraz http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/Przetargi/PZOSiPO/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A,na stronie internetowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A,pokój 41..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

pobierz załączniki tutaj...

Rekrutacja 2020 - 2021

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna