previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

PZS.262.7.2013

 Wysokie Mazowieckie 2013.12.10

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

przetargu nieograniczonego

na: „Dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem”

1. Dane dotyczące zamawiającego (nazwa, adres zamawiającego).

POWIATOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL. LUDOWA 15A,

tel. 86 275-24-17 wew. 67, fax 86 275-31-53,

Strona www: http://www.wysokomazowiecki.pl/

godziny urzędowania : poniedziałek 800-1600, wtorek – piątek 730-1530.

działający w imieniu i na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul.1000 Lecia 15

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego: art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.)
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1000 Lecia 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie dokonywana przez wykonawcę w zależności od asortymentu – załącznik nr 1 do SIWZ.

 według określonych godzin i terminów dostaw:

  • Tabela A ( Warzywa i owoce ) – codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30
  • Tabela B ( Mięso i przetwory mięsne) - codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30
  • Tabela C ( Mrożonki i ryby) – codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30
  • Tabela D ( Nabiał ) –codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30
  • Tabela E ( Pieczywo ) - codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30
  • Tabela F ( Przetwory mączne, przyprawy i inne) – codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30

Artykuły spożywcze będą dostarczane w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osoby upoważnione, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz.1400 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w szczegółowym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 SIWZ.Artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi określone przez Polskie Normy.

3.2 Świadczenie opisanych wyżej dostaw wymagane jest dla następującej lokalizacji Zamawiającego:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem,

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1000 Lecia 15.

3.3   Zamawiający działa na rzecz i w imieniu wyżej wymienionej jednostki.

3.4 W związku ze zmianą jadłospisu zamawiający może zmienić termin i godzinę dostawy towaru.

3.5 Zamawiający zgodnie z art. 30 ust 4 ustawy Pzp dopuszcza wprowadzenie rozwiązań równoważnych.

3.6 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych wykazanych w tabelach w poszczególnych grupach załącznik nr 1do SIWZ.

3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do 20% wartości zamówienia podstawowego.

5. Termin wykonania zamówienia:

 Termin realizacji zamówienia od 01.01.2014 roku do 31 grudnia 2014 roku ( z wyłączeniemferii zimowych, wakacji, przerw świątecznych).

Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego z uwzględnieniem zamówień od jednostki wymienionej w punkcie 3- opis przedmiotu zamówienia.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22. ust.1, dotyczące:

a)   Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3.   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

a)   Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa wyżej na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę, o których mowa  w pkt. 6.

b)   Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców  zostanie dokonana wg formuły : " spełnia - nie spełnia".

Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że spełnia warunki określone w ust. 1 i 2 niniejszego punktu, to zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.   W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a)   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodne z załącznikiem nr 4 do SIWZ - do oferty należy dołączyć oryginał oświadczenia.

2.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,   o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a)   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ- do oferty należy dołączyć oryginał oświadczenia.

b)   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert.

Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

c)   Oświadczenia o przynależności do grup kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w  art. 24 ust. 2 pkt 5, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

3.   Wykonawcy składający ofertę wspólną w celu potwierdzenia, że spełniają warunki określone przez Zamawiającego dołączają do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 1a i 2  osobno dla każdego z Wykonawców.

4.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2b składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

5.   Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem  zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.   Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.   Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 1a i 2 oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający obowiązany jest  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, po warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

2. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie lub faxem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Adres: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych   w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, fax 86 275-31-53,

3.    Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień wszystkim oferentom , bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/Przetargi/PZOSiPO/

4.   Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Danuta Kulesza, fax 86 275-31-53, wyjaśnienia udzielane są od godz. 1000 do godz. 1400.

9. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

10. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

1.  Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienia w formie oryginału. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2.  Ofertę należy złożyć w  dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego – Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15a,18-200 Wysokie Mazowieckie, pok. nr 41 w terminie do 18 grudnia 2013r., do godz. 900. Koperta zewnętrzna, nie oznakowana nazwą Wykonawcy powinna być adresowane do zamawiającego na adres Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pok. nr 41 oraz oznakowana następująco: „Oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem– nie otwierać do dnia 18.12.2013 r., godz. 915Koperta wewnętrzna  powinna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy oraz posiadać w/w oznaczenia.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego : Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie do dnia 18.12.2013 r. do godz. 900pok. 41.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 47.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny w ofertach.

5. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwierania.

13. Opis sposobu obliczania ceny

W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji) należy podać, co najmniej: cenę netto, % oraz kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w polskich złotych (PLN) całości zamówienia oraz cenę jednostkową netto, % oraz kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w polskich złotych (PLN) dla poszczególnych części zamówienia  zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN części zamówienia.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Kryteria oceny ofert – cena 100%.

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający nie stawia warunku dopełnienia przez oferenta dodatkowych formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych zabezpieczeń należytego wykonania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w ramach przeprowadzonego przedmiotowego postepowania , a Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, w imieniu i na rzecz którego postępowanie przeprowadza Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem, zwany w SIWZ Zamawiającym.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówieniadoznał lub możedoznaćuszczerbku w wyniku naruszeniaprzezzamawiającego przepisówustawy, przysługująśrodkiochrony prawnejprzewidzianew dzialeVIustawy – Środki ochrony prawnej.

19. Załączniki:

Nr 1 – szczegółowy przedmiot zamówienia

Nr 2 - formularz ofertowy,

Nr 3 – szczegółowy formularz ofertowy,

Nr 4 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań,

Nr 5- oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,

Nr 6- oświadczenie wykonawcy o przynależności do grup kapitałowych,

Nr 7 - wzór umowy,

pobierz załączniki tutaj...

 

 

 

Dyrektor Powiatowego ZespołuObsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Jolanta Kadłubowska

  
  

 

       

 

Rekrutacja 2020 - 2021

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 303 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna