INFORMACJA DLA UCZNIA , RODZICA, NAUCZYCIELA

W związku z kontynuacją zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole, proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie do 10 kwietnia 2020 r.  Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy dziennika elektronicznego, komunikatorów, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych w szczególności „e-podręczniki” oraz strony internetowej szkoły – zakładka „Plikownia”.

Przygotowane przez nauczyciela materiały zawierają treści z podstawy programowej oraz będą:

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji;

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych,

    w tym niepełnosprawności;

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego;

Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form. Kontaktowanie się z nauczycielami odbywa się w czasie trwania poszczególnych zajęć -według tygodniowego rozkładu treści. Pozostałe kontakty należy konsultować bezpośrednio z nauczycielem w ramach wyznaczonych przez niego konsultacji. W przypadku komunikacji z wykorzystaniem zakładki “Plikownia” na stronie http://www.jagiellonczyk.org.pl nauczyciele będą zamieszczali pliki do bieżącej realizacji podstawy programowej. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor Szkoły będzie informowała na bieżąco.