Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

We wrześniu 2017 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła Młodych Patrio­tów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem pro­jektu było  krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.Inicjatorem jego realizacji w naszej szkole był dyrektor Ryszard Łukasz Flanc. Szkoła, przystępując do projektu, miała do wykonania 7 spośród 9 zadań. Wszystkie były oceniane przez jury, na podstawie sprawozdań wysyłanych do organizatora.  

Za każde podjęte i wykonanie działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów. W nagrodę za 100% wykonanie zadań projektowych, otrzymaliśmy certyfikat „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”.

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele realizowali następujące zadania:

Zadanie 1.  Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległo­ści”.

Zadanie te realizowali wraz z uczniami nauczyciele wok-u, p. Bożena Jankowska

i p. Urszula Piekutowska. W ramach konkursu uczniowie przygotowali kilkanaście plakatów do­tyczących 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Autorzy prac posłużyli się różnymi technikami malarskimi (od farb plakatowych, przez ołówek do węgla). Plakaty eks­ponowane są w bibliotece szkolnej.

Zadanie 2.  Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli i mieszkańców miej­scowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

W tym zadaniu organizatorzy zlecili przeprowadzenie sondażu na temat postaw patrio­tycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Osobą odpowiedzialną za wykonanie był p. To­masz Ostrowski. Sondaż wykonali głównie uczniowie klas I a i I d. Ankietowanym osobom uczniowie postawili 3 pytania:

  1. Jak rozumiesz pojęcie słowa „ patriotyzm”?
  2. W jaki sposób dzisiaj można być patriotą?
  3. Czym dla Ciebie jest patriotyzm lokalny ?

Sondaż uczniowie przeprowadzili wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców powiatu i człon­ków własnych rodzin.

Zadanie 3.  Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski

a patriotyzm”.

Konkurs taki odbył się w lutym 2018. Za jego organizację odpowiadał p. Wojciech Wyszomirski. Konkurs przeprowadzono został w dwóch etapach. Najpierw eliminacje pi­semne w formie testu wyłoniły 6 osób z najwyższą liczbą punktów a potem odbył się finał. Finaliści zmierzyli się z trzema pytaniami z historii Polski w kategoriach: polityka; malar­stwo; literatura, muzyka i nauka. Uczniów oceniało jury w składzie: wicedyrektor szkoły p. Aldona Dołubizno, p. Wojciech Wyszomirski i p. Tomasz Ostrowski. Rolę publiczności peł­nili uczniowie naszego liceum na czele z Panem Dyrektorem i Radą Pedagogiczną. Po na­ra­dzie jury ogłosiło wyniki i wręczyło nagrody zwycięzcom konkursu.

I miejsce przypadło uczniowi klasy Ic - Jakubowi Żochowskiemu,

II miejsce zajął  – Jakub Wróblewski z klasy IIa,

III miejsce - Michał Perkowski z klasy IIa,

Pozostałe miejsca zajęli - Julia Kamińska z 2c, Sebastian Jabłoński z 1b, Marta Targońska

z 1a .

Zadanie 4.  Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce pa­triotycznej.

Organizatorkami konkursu były: p. E. Włodkowska i p. U. Piekutowska. Konkurs odbył się w grudniu 2017r. w bibliotece szkolnej. W jury konkursu zasiedli uczniowie naszej szkoły: Weronika Ostrowska, Julia Maciejczuk i Tomasz Uszyński – wszyscy z klas III.

W konkursie uczestniczyli: Gabriela Dębiec, Tomasz Choiński i Michał Rogoziński z kl. Ia, We­ronika Faszczewska i Arkadiusz Śliwowski z kl. Ib, Emilia Kujawa z Ic, Weronika Kozak z IIa, Izabela Biała i Jan Mokrzewski z IIb, Natalia Oleszczuk z IIIa.

Uczniowie recytowali wiersze , m.in. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. Norwida,

K. Baczyńskiego. Jury postanowiło że :

I miejsce – zajmie Natalia Oleszczuk z kl. IIIa,

II miejsce – Jan Mokrzewski z kl. IIb a,

III miejsce – Weronika Faszczewska z kl. Ib.

Zadanie 5.  Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.

Realizacja tego zadania połączona była z obchodami Narodowego Święta Niepodle­głości. Osobą odpowiedzialną a jednocześnie prowadzącą konkurs była p. Agnieszka Roszkowska – Bogucka. Każda klasa wykonała wybraną przez siebie pieśń pa­triotyczną. Zwycięzcę wybrano drogą internetowego głosowania. Wygrała klasa III D, drugie miejsce wywalczyła klasa II B, a trzecie I B.

Zadanie 6.  Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych.

W zadaniu uczestniczyli uczniowie klas I, II i III, którzy pod kierunkiem nauczycieli polonistów przygotowali w sumie 22 prace na podany temat. Nauczycielki języka polskiego wybrały cztery prace: Natalii Oleszczuk i Karola Kaczyńskiego z III A, Izabeli Puławskiej

i  Katarzyny z klasy I D, które zostały wyróżnione.

Zadanie 7.  Udział w kursie „Szkoła młodych patriotów”, który przeprowadzony zosta­nie przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Uczestniczką kursu była p. Agnieszka Roszkowska – Bogucka.

Koordynatorem projektu był Tomasz Ostrowski.

Realizacja tak wielu zadań nie byłaby możliwa dzięki zaangażowaniu w projekt dyrek­cji, nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne przedsięwzięcia a przede wszystkim uczniów. Wielką pomocą służył p. Jacek Gierałtowski, który ze wszystkich działań sporzą­dzał dokumentację fotograficzną i video.

Rok szkolny 2017/18 przez MEN ogłoszony został „Rokiem dla Niepodległej” i mini­sterstwo zaapelowało do nauczycieli o podjęcie inicjatyw służących uczczeniu rocznicy nie­podległości. Otrzymany przez szkołę certyfikat jest elementem tych działań, których celem jest uczczenie 100 – lecia niepodległości.

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 429 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna