Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Uczeń klasy II, przystępując do egzaminu poprawkowego z języka polskiego, powinien: 

1. Znać następujące utwory literackie:

-  Dziady cz. III Adama Mickiewicza (lektura obowiązkowa);

-  Pana Tadeusza Adama Mickiewicza (lektura obowiązkowa);

-  Sonety krymskie Adama Mickiewicza

-  Lalkę Bolesława Prusa (lektura obowiązkowa);

-  Wesele St. Wyspiańskiego (lektura obowiązkowa);

-  Chłopów t. I W. St. Reymonta.

2.      Podawać ramy chronologiczne omawianych epok: romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska - klasyfikować twórców i ich dzieła.

3.      Umieć zaprezentować własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem literackim.

4.      Wskazać podstawowe cechy najważniejszych dla omawianych okresów rodzajów i gatunków literackich: epika, liryka, dramat, tragedia, komedia, nowela, powieść realistyczna, pieśń, hymn, psalm, dramat romantyczny, dramat symboliczny, epopeja narodowa, epopeja chłopska.

5.      Umieć posługiwać się kluczowymi dla rozumienia omawianych epok pojęciami:

a)      Romantyzm: mesjanizm, mistycyzm, profetyzm, prometeizm, orientalizm, bohater romantyczny, Weltschmerz;

b)     Pozytywizm: praca organiczna, praca u podstaw, scjentyzm, utylitaryzm, ewolucjonizm, realizm, naturalizm, emancypacja kobiet, asymilacja Żydów, mowa ezopowa,

c)      Młoda Polska: ekspresjonizm, impresjonizm, symbolizm, dekadentyzm, synestezja, ludomania, chłopomania;

6.      Rozpoznać w utworze sposób kreowania świata przedstawionego i bohatera.

7.      Omówić problematykę utworu, wykorzystując w interpretacji elementy znaczące.

8.        Wskazać i nazwać najważniejsze środki stylistyczne w utworach literackich.

9.      Charakteryzować podmiot liryczny, sytuację liryczną, intencję wypowiedzi lirycznej.

10.  Formułować własne stanowisko wobec problemu podanego w temacie, argumentować swoje zdanie, przywołać trafne konteksty.

11.  Interpretować utwór poetycki, stworzyć koncepcję interpretacyjną, uzasadnić tezę interpretacyjną.

12.  Zredagować wypowiedź pisemną na podany temat, o wyraźnym zamyśle kompozycyjnym, wewnętrznie spójną, poprawną pod względem językowym i rzeczowym.

Egzamin będzie składał się z dwóch części:

Część I:zdający pisze pracę twórczą w formie wypowiedzi argumentacyjnej (rozprawki) lub interpretacji utworu poetyckiego (na jeden z podanych dwóch tematów)

Część II:zdający udziela odpowiedzi ustnych na pytania, zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie.

Rekrutacja 2020 - 2021

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 133 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna