Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Uczeń, przystępując do egzaminu poprawkowego z języka polskiego po kl. I, powinien:

Znać następujące utwory literackie (treść, bohaterów, wątki, motywy):

Ø  Jan Parandowski, Mitologia (wybrane mity np. o Prometeuszu, Syzyfie, Dedalu i Ikarze, Narcyzie, Ofreuszu i Eurydyce)

Ø  Sofokles, Król Edyp

Ø  Dzieje Tristana i Izoldy

Ø  Biblia (Księga Hioba, Księga Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Apokalipsa św. Jana)

Ø  Bogurodzica*, Lament świętokrzyski

Ø  Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny i psalm*

Ø  Mikołaj Sęp – Szarzyński, Sonety

Ø  Szekspir W., Makbet

Ø  A. Mickiewicz, Dziady cz. IV

Umieć:

1.      Omawiać cechy najważniejszych rodzajów i gatunków literackich, charakterystycznych dla okresów literackich wskazanych programem nauczania: rodzaje - epika, liryka, dramat, gatunki - tragedia, dramat antyczny, dramat szekspirowski, dramat romantyczny, pieśń, hymn, psalm, epos, legenda, kronika, fraszka, satyra, tren, pamiętnik, bajka.

2.      Umieć posługiwać się kluczowymi dla rozumienia omawianych epok pojęciami:

a)      Antyk: mit, podział i funkcje mitów, archetyp, sacrum, profanum, budowa dramatu antycznego, kreacja bohatera antycznego, filozofia antyczna – przedstawiciele i charakterystyczne cechy, klasyczny kanon piękna, topos, patos, Arkadia;

b)     Średniowiecze: pośrednictwo, hierarchia, taniec śmierci, teocentryzm, groteska, lament, asceza, motyw wanitatywny, alegoria, topos błędnego rycerza, motyw Deesis, uniwersalizm, pareneza, cechy stylu biblijnego, symbole apokaliptyczne, styl gotycki, styl romański;

c)      Renesans: cechy stylu klasycznego, antropocentryzm, humanizm, neoplatonizm renesansowy, klasycyzm renesansowy, oksymoron, antyteza, paradoks, retoryka, poezja funeralna, cechy teatru szekspirowskiego, kreacja bohatera szekspirowskiego;

d)     Barok: cechy stylu barokowego, sarmatyzm, topos vanitas, przerzutnia, oksymoron, antyteza, koncept, konceptualizm;

e)      Oświecenie: racjonalizm, empiryzm, deizm, ateizm, utylitaryzm;

f)       Romantyzm: mesjanizm, mistycyzm, prometeizm,  indywidualizm romantyczny, bohater romantyczny.

3.      Omówić i rozpoznać w tekście cechy postaw i wzorców osobowych charakterystycznych dla wskazanych epok literackich.

4.      Rozpoznać w utworze sposób kreowania świata przedstawionego i bohatera.

5.      Omówić problematykę utworu, wykorzystując w interpretacji elementy znaczące.

6.      Wskazać i nazwać poznane środki stylistyczne w utworach lirycznych.

7.      Charakteryzować podmiot liryczny, sytuację liryczną, intencję wypowiedzi lirycznej.

8.      Formułować własne stanowisko wobec problemu podanego w temacie, argumentować swoje zdanie, przywołać trafne konteksty literackie.

9.      Interpretować utwór poetycki, stworzyć koncepcję interpretacyjną, uzasadnić tezę interpretacyjną.

10.  Zredagować wypowiedź pisemną na podany temat, o wyraźnym zamyśle kompozycyjnym, wewnętrznie spójną, poprawną pod względem językowym i rzeczowym.

Egzamin będzie składał sie z dwóch części:

Część I:zdający pisze pracę twórczą w formie wypowiedzi argumentacyjnej (rozprawki) lub interpretacji utworu poetyckiego (na jeden z podanych dwóch tematów)

     Część II:zdający udziela odpowiedzi ustnych na pytania, zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie.

Rekrutacja 2020 - 2021

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna