Mając na uwadze przyszłość młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, pogłębienie jej wiedzy, kompetencji oraz przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy, dnia  2 marca 2016r. została podpisana umowa pomiędzy Politechniką Białostocką a Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. Uczelnię reprezentował Rektor Politechniki Białostockiej - prof. dr hab. inż. Lech Dzienis , natomiast ZSOiP Dyrektor Szkoły – Ryszard Łukasz Flanc. Od strony formalnej, nad przygotowaniem umowy czuwała Rzecznik Prasowy PB –p. Dorota Sawicka. Współpraca została nawiązana w obecności zaproszonych gości: prof. Jana Ryszarda Dąbrowskiego, Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego- p. Bogdana Zielińskiego, Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie – p. Jarosława Siekierko, Przewodniczącego Rady Miasta- p. Józefa Sokolika oraz Prezesa ZWKOiC- p. Andrzeja Michalskiego.

 Zakres współpracy umożliwia uczniom liceum korzystanie z wykładów , zajęć laboratoryjnych prowadzonych na uczelni przez pracowników naukowych ,udział w pokazach i konkursach prowadzonych przez studentów reprezentujących koła naukowe. Politechnika oferuje również pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym, przygotowującym się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, w tym udostępnienie księgozbioru biblioteki uczelni. Wśród poszczególnych punktów znalazł się również zapis dotyczący inicjowania wspólnych przedsięwzięć w celu pozyskania środków europejskich, udziału uczniów w takich imprezach jak Dni Wydziałów, Salon Maturzystów, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki i inne. Politechnika Białostocka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju, umożliwiającą studentom nie tylko zdobycie szerokiej wiedzy w danej dziedzinie nauki, ale również wymianę doświadczeń i myśli z naukowcami innych kontynentów. Tym bardziej cieszy fakt, iż młodzież wysokomazowieckiego liceum staje przed nowymi perspektywami jakie daje współpraca z tak znaczącą w kraju uczelnią.