Wysokie Mazowieckie: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
Numer ogłoszenia: 409916 - 2014; data zamieszczenia: 15.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, tel. 86 477 02 00, faks 86 275 31 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1000 Lecia 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie dokonywana przez wykonawcę w zależności od asortymentu - załącznik nr 1 do SIWZ. według określonych godzin i terminów dostaw: -Tabela A ( Warzywa i owoce ) - codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30 -Tabela B ( Mięso i przetwory mięsne) - codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30 -Tabela C ( Mrożonki i ryby) - codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30 -Tabela D ( Nabiał ) -codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30 -Tabela E ( Pieczywo ) - codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30 -Tabela F ( Przetwory mączne, przyprawy i inne) - codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30 Artykuły spożywcze będą dostarczane w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osoby upoważnione, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz.1400 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w szczegółowym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 SIWZ. Artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi określone przez Polskie Normy. 3.2 Świadczenie opisanych wyżej dostaw wymagane jest dla następującej lokalizacji Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1000 Lecia 15. 3.3 Zamawiający działa na rzecz i w imieniu wyżej wymienionej jednostki. 3.4 W związku ze zmianą jadłospisu zamawiający może zmienić termin i godzinę dostawy towaru. 3.5 Zamawiający zgodnie z art. 30 ust 4 ustawy Pzp. dopuszcza wprowadzenie rozwiązań równoważnych. 3.6 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych wykazanych w tabelach w poszczególnych grupach załącznik nr 1 do SIWZ. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych...

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.22.00.00-6, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/Przetargi/PZOSiPO/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pok. 41.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pok. 41.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

pobierz załączniki