Na podstawie atr.30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe( Dz. U. z 2020r. poz.910 i 1378) oraz Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r.) informuję, iż od dnia 19.10.2020r. ogranicza się w całości funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, gdyż powiat wysokomazowiecki znajduje się w obszarze czerwonym.Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.  W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zadania Szkoły  w są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493). Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy  platformy Microsoft Teams, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, oraz strony internetowej szkoły. Przygotowane przez nauczyciela materiały zawierają treści z podstawy programowej oraz będą:

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji;

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności;

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego;

Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form. Kontaktowanie się z nauczycielami odbywa się w czasie trwania poszczególnych zajęć -według tygodniowego rozkładu. Pozostałe kontakty należy konsultować bezpośrednio z nauczycielem w ramach wyznaczonych przez niego konsultacji.

Dyrektor Szkoły- Aldona Dołubizno

Rekrutacja 2020 - 2021

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna