w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej** oddziału II C Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem w okresie od 7.10.2020r. do dnia 16.10.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów oddziału .

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły  w są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.