Rekrutacja 2021 – 2022

Profile klas:

Klasa humanistyczno – prawnicza

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: j. polski, historia

Przedmioty do punktacji: j. polski, j. obcy, historia, wiedza o społeczeństwie

Nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

Klasa matematyczno – fizyczna

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka

Przedmioty do punktacji: j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka lub informatyka

Nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

Klasa biologiczno – chemiczna

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia

Przedmioty do punktacji: j. polski, j. obcy, biologia, chemia

Nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

Klasa geograficzno – matematyczna

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia

Przedmioty do punktacji: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

Nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

Klasa informatyczna

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: informatyka, matematyka

Przedmioty do punktacji: j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka lub informatyka

Nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

Klasa językowa

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski

Przedmioty do punktacji: j. polski, j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski, historia

Nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

Klasa ogólna

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: geografia, WOS

Przedmioty do punktacji: j. polski, j. obcy, geografia, WOS

Nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

Poza zajęciami lekcyjnymi, uczniowie naszego liceum mają wiele możliwości rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

KOŁO INFORMATYCZNE

Uczniowie naszego liceum spędzają wiele godzin w nowocześnie wyposażonych pracowniach informatycznych, szlifując swoje umiejętności, które później wykorzystują w różnych konkursach, osiągając wysokie lokaty.

KOŁA NAUKOWE

Uczniowie, którzy pasjonują się takimi dziedzinami nauki jak: matematyka, fizyka, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie czy historia mogą rozwijać swoje umiejętności, biorąc udział w specjalnie przygotowanych zajęciach. Dzięki nim młodzież pogłębia pasje i nabiera zupełnie nowego doświadczenia w danych dziedzinach.

ZAJĘCIA SPORTOWE

 Nasza szkoła odnosi także sukcesy w sporcie. Pozalekcyjne zajęcia obejmują, między innymi: siatkówkę kobiet i mężczyzn, piłkę ręczną mężczyzn, koszykówkę mężczyzn, futsal, szachy, tenis stołowy, pływanie oraz lekkoatletykę. Dzięki nim uczniowie rozwijają sprawność fizyczną, biorą udział w zawodach sportowych, by tam osiągać drużynowo bądź indywidualnie jak najlepsze wyniki.

KOŁO PLASTYCZNE

W naszej szkole funkcjonuje także koło plastyczne, którego członkowie poświęcają swój czas po zajęciach szkolnych na rozwijanie swoich talentów.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski jest prężnie funkcjonującym organem naszego liceum. Jego działalność obejmuje wiele dziedzin, m. in. organizację imprez szkolnych, dyskotek, zbiórek charytatywnych. Za poszczególne zadania odpowiedzialne są odpowiednie sekcje: organizacją przedsięwzięć zajmuje się sekcja organizacyjna, zbiórkami – charytatywna, a radiowęzeł umila uczniom czas przerw, dbając o dobrą muzykę. Nad technicznymi aspektami wszelkich akademii czuwa sekcja techniczna, a scenografię owych imprez przygotowuje sekcja dekoracyjna. Każdy uczeń ma możliwość dołączenia do SU oraz aktywnego działania na rzecz szkoły.
Zajęcia rozwijające kreatywność
Licealiści na tych zajęciach mają możliwość doskonalić innowacyjne myślenie i kreatywność, zdolności intelektualne, umiejętności komunikacyjne oraz pobudzać wyobraźnię. W roku szkolnym 2019/2020  w naszej szkole prowadzone są dwie innowacje  pedagogiczne: z języka polskiego –  „Moi przodkowie- ich język i życie – badania językoznawczo- kulturowe”,  historii i języków obcych – „ Śladami naszej małej ojczyzny”. 

Zajęcia wyrównawcze
W szkole prowadzone są także zajęcia wyrównawcze przeznaczone dla uczniów klas pierwszych, którzy chcą uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach wyniesionych ze szkoły podstawowej jak i  utrwalić nową wiedzę zdobywaną na lekcjach poszczególnych przedmiotów. Przyszli maturzyści również korzystają z tej formy pomocy. 

 Szkoła posiada stołówkę, kompleks obiektów sportowych, siłownię, składane lodowisko sezonowe, nowoczesne pracownie komputerowe, klasy z tablicami interaktywnymi. Korzysta z miejskiej pływalni. Organizuje międzynarodowe wymiany młodzieży. Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w zdawalności matury. Ponadto w liceum organizowane są różnorodne konkursy przedmiotowe skierowane do uczniów z powiatu min. Matematyczny Konkurs SIGMA, Szkolny Konkurs Poliglota a w tym roku po raz pierwszy odbędzie się Konkurs Młodych Intelektualistów Jagiellończyk dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Powiatu Wysokomazowieckiego. W 2016 r. została  podpisana umowa pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem a Politechniką Białostocką. Zakres współpracy umożliwia uczniom liceum korzystanie z wykładów w szkole jak i na uczelni, zajęć laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych, udział w pokazach i konkursach prowadzonych przez studentów reprezentujących koła naukowe. Politechnika oferuje również pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym, przygotowującym się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, w tym udostępnienie księgozbioru biblioteki uczelni. Wśród poszczególnych punktów znalazł się również zapis dotyczący inicjowania wspólnych przedsięwzięć w celu pozyskania środków europejskich, udziału uczniów w takich imprezach jak Dni Wydziałów, Salon Maturzystów, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki i inne. W 2018 r. nasza szkoła zawarła podobną umowę z Państwową Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Informatyki w Łomży.

Terminy rekrutacji:

 L.p.  Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Składanie wniosku przez kandydata o przyjęcie do szkoły oraz dwóch
zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.
od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty można przesłać do szkoły w formie skanów na adres:
sekretariat@jagiellonczyk.edu.pl
z zachowaniem ustalonych przez MEN terminów
25 czerwca – 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 14 lipca 2021 r.
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta
(burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
do 21 lipca 2021 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.22 lipca 2021 r.
6.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) do godz. 1400.
8.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.  2 sierpnia 2021 r.  
9.Opublikowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych  do 3 sierpnia 2021 r.
10.Możliwość wystąpienia – rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  do 5 sierpnia 2021 r.
11.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  
12.Możliwość wniesienia – przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
13.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejdo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły  

SKŁADANIE WNIOSKU ORAZ DWÓCH PODPISANYCH NA ODWROCIE ZDJĘĆ

Wniosek do pobrania jest tutaj.

Wnioski podpisane przez rodziców/opiekunów o przyjęcie do szkoły można składać w następujący sposób:

  1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do sekretariatu szkoły w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie szkoły przy ul. 1000lecia w Wysokiem Mazowieckiem lub Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły i umieszczenie ich w specjalnie przygotowanym pojemniku do pozostawienia korespondencji papierowej. Oznaczony pojemnik znajduje się w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Pojemnik będzie dostępny codziennie w godz. 7:30 – 15.30. lub Przesłanie skanów dokumentów na adres: sekretariat@jagiellonczyk.edu.pl
  2. INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE POD NR. TELEFONU 86 275 22 35 (sekretariat szkoły) W GODZ. OD 8:00 DO 15:00. LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH, PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH BĘDĄ WYWIESZONE NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SZKOLE ORAZ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY. INFORMUJEMY, ŻE W SZKOLE ZACHOWANE BĘDĄ ZAOSTRZONE REGUŁY SANITARNE: PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK, OGRANICZONY KONTAKT Z PRACOWNIKAMI, ZACHOWANIE ODPOWIEDNIEGO DYSTANSU MIĘDZY OBECNYMI W BUDYNKU.

Comments are closed.