Nawigacja

Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, służącą uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury , literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma).
 3. Biblioteka gromadzi następujące materiały:

  • wydawnictwa informacyjne
  • lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania
  • lektury uzupełniające do języka polskiego
  • literaturę popularnonaukową i naukową
  • wybrane pozycje literatury pięknej
  • wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa
  • odpowiednią prasę dla młodzieży i nauczycieli
  • podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania, materiały audiowizualne
  • prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i nauczycielom do pracowni na zajęcia

 4. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00.
 5. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek .
 6. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres .
 7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo .
 8. W bibliotece obowiązuje cisza.
 9. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej ( zagubionej ) książki .
 10. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką .
 12. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W CZYTELNI


 1. Z komputerów w bibliotece mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.
 2. Stanowiska komputerowe zainstalowano w celu poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet oraz do korzystania ze zgromadzonych w bibliotece dokumentów multimedialnych.
 3. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są wpisywać się do zeszytu odwiedzin czytelni.
 4. Korzystać z Internetu można wyłącznie w celach edukacyjnych i poznawczych.
 5. Korzystający z pracowni multimedialnej zobowiązany jest do wykonywania poleceń opiekunów pracowni.
 6. Uczniowie mogą korzystać z komputerów po zakończonych lekcjach lub w czasie okienka.
 7. Zakazuje się samodzielnego instalowania i deinstalowania programów oraz zmian ich konfiguracji bez konsultacji z opiekunem pracowni.
 8. Po konsultacji z opiekunem pracowni można używać czystych dyskietek.
 9. Obowiązuje zakaz przeglądania, odtwarzania i przesyłania materiałów zawierających treści rasistowskie, pornograficzne, obrażające uczucia religijne, niezgodne z prawem obowiązującym w Polsce i naruszających zasady współżycia społecznego.
 10. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputerów należy bezzwłocznie zgłaszać nauczycielom-bibliotekarzom.

Picture